ভাৰতৰ বৃহৎ কূটনৈতিক জয়

ö±1îÂ1 ÂõÔýÃÃÈ ßÓÁéÂÍò¿îÂßÁ æÃûþ

›¶±áÄËæÃɱ¿îÂø¸ Âõ±îÂDZ Ð Õ»Ëúø¸î 1ãÃñ äÂÏËòÝ ö±1îÂ1 ÝäÂ1î òî¿ú1 ýÃÃ’ÂõÍù Âõ±ñÉ ýÃÃ’ù¼

Âó±¿ßÁ™¦±Ëò Õ±|ûþ ›¶ðñò ßÁ1± üLa±üÂõ±ðÃÏ ÷±åÅÃðà ձæÃýÃñ1ßÁ 1±©†ªüÑâý× Õ±™LÐ1±©†ªÏûþ üLa±üÂõ±ðÃÏ ¿ýÃÃä±ËÂó áíÉ ßÁ¿1Ëù¼ ðÃÏâÇ¿ðÃò ñ¿1 ö±1Ëî üLa±üÂõ±ðÃ1 ¿Âõ1n¸ËX 1±©†ªüÑâßÁ ÛßÁ Âõ¿ù‡Â òÏ¿î ¢¶ýÃÃí ßÁ¿1ÂõÍù Õ±ýÃÃõ±ò æÃò±ý× Õ±¿ýÃÿåÃù¼ üLa±üÂõ±ðÃ1 ÎŽÂSî ÛßÁ òÏ¿î ¢¶ýÃÃí ßÁ¿1 Õ±ËÂó±ä òÏ¿î Âó¿1ýÃñ1 ßÁ¿1ÂõÍù ö±1Ëî ðñÂõÏ æÃò±ý× Õ±¿ýÃÿåÃù¼  ü÷±™L1±ùö±˻ üLa±üÂõ±ðÃßÁ ÎÂó±ýÃÃÂó±ù ¿ðÃûþ± Âó±¿ßÁ™¦±òßÁ ÕßÁùú1Ïûþ± ßÁ¿1ÂõÍù ›¶Ë䩆± ÕÂõɱýÃÃî Â1±¿à¿åÃù¼ Ûý×ËŽÂSî ö±1îÂ1 ýÃñîÂî ձËåà ÂõU ›¶÷±í¼ ¿ÂõËúø¸ÍßÁ Âó±¿ßÁ™¦±ò1 ›¶îÂÉŽÂ üýÃÃËû±áî ö±1îÂî ßÓÁé±â±î üÑâ¿éÂî ßÁ¿1 ÕýÃñ ÎßÁý×Âõ±éÂ±Ý üLa±üÂõ±ðÃÏ üÑáêÂò1 ßÁ±ûÇßÁù±Âó Õ±1n¸ üÑáêÂòËßÁý×é±1 ÷Å1ÂõõÏüßÁù1 îÂïÉ 1±©†ªüÑâ1 ÷¿æÃûþ±î ›¶÷±í üýÃÃßÁ±Ë1 ö±1Ëî ðñ¿ãÃà ñ¿1¿åÃù¼

ÎüËûþËýÃà ÷±åÅÃðà ձæýÃñ1ßÁ ¿Âõ« üLa±üÂõ±ðÃÏ Îâ±ø¸í± ßÁ¿1ÂõÍù ö±1Ëî ðñÂõÏ æÃò±ý× Õ±¿ýÃÿåÃù¼ 1±©†ªüÑâ1 üðÃüÉ ÂõU ÎðÃËú ö±1îÂ1 ðñÂõÏßÁ ü÷ïÇò æÃò±ý׿åÃù û¿ðÃÝ äÂÏò1 öÓ¿÷ßÁ± Õ±¿åÃù ü˵ýÃÃæÃòßÁ¼ Âó±¿ßÁ™¦±ò1 ÆüËî üò±¿Âó¿éÂßÁ± ïßÁ±1 ÎýÃÃÒîÅÂËßÁ äÂÏËò ö±1îÂ1 ðñÂõÏ ü÷ïÇò ßÁ1± ò±¿åÃù¼

ÎúýÃÃîÂÏûþ±ÍßÁ ö±1î üôÂù ýÃÃ’ù¼ ý×ûþ±1 ÷ÓùËî ýÃÃ’ù ›¶ñ±ò÷LaÏ òË1f Î÷±ðÃÏ1 üÅðÃŽÂ ÆÂõËðÿúßÁ òÏ¿î¼ Îüý×ðÃË1 1±©†ªüÑâî ßÁ÷Ç1î ö±1îÂ1 ðÅÃá1±ßÁÏ ßÓÁéÂòÏ¿î¿Âõðà ÆåÃûþðà ձßÁÂõ1ë׿Vò Õ±1n¸ ý×ò÷ áyÏ11 ¿ò1ùü ›¶Ë䩆±¼

Ûý× ðÅÃý×á1±ßÁÏ ßÓÁéÂòÏ¿î¿ÂõËðà 1±©†ªüÑâ1 ÷¿æÃûþ±î ðÅÃñÇø¸Ç üLa±üÂõ±ðÃÏæÃò Õ±|ûþ ¿ðà ÕýÃñ Âó±¿ßÁ™¦±ò1 ¿Âõ1n¸ËX ûÅ¿MÂóÓíÇö±˻ üßÁËù± îÂïÉ ðñ¿ãÃà ñ¿1¿åÃù¼

ë×ÂË~àËû±áÉ Îû ÆåÃûþðà ձßÁÂõ1ë׿Vò 2016 äÂò1 Âó1± ö±1îÂÂõø¸Ç1 1±©†ªðÓÃî ¿ýÃÃä±ËÂó ßÁ±ûÇ¿òÂõDZýÃà ßÁ¿1 Õ±Ëåü Îüý×ðÃË1 ý×ò÷ áyÏ1 ö±1îÂÏûþ ÆÂõËðÿúßÁ Îü»±1 Ûá1±ßÁÏ ¿Âõø¸ûþ± ¿ýÃÃä±ËÂó ÎúýÃÃîÂÏûþ±ÍßÁ 1±©†ªüÑâî ö±1îÂÏûþ ßÓÁéÂòÏ¿î¿Âõðà ¿ýÃÃä±ËÂó ßÁ±÷ ßÁ¿1 Õ±Ëåü

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here